REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, zwana dalej „Szkołą”.

2. Wolontariat oznacza bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadach wolontariatu.

4. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klas VI – VIII Szkoły.

5. Szkolny wolontariat jest inicjatywą uczniów i nauczycieli Szkoły, którzy chcą pomagać
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne, opierając się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.

6. Opiekę nad Wolontariatem sprawują nauczyciele – koordynatorzy, wskazani przez dyrektora szkoły.

§ 2
Główne cele działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu to:
1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy
innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu i wspieranie ciekawych inicjatyw pozaszkolnych.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

§ 3
Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu
1. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest nauczyciel – opiekun, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny.

2. Spotkania wolontariuszy i opiekuna odbywają się w terminie określonym przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu w celu omówienia wykonanych działań,
wymiany doświadczeń i planowania dalszej pracy.

3. Wolontariusze są w stałym kontakcie z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu
i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

§ 4
Obszary działania
Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych
obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego i obejmuje:
1. Współpracę z fundacjami ogólnopolskimi lokalnymi, świadczącymi pomoc
potrzebującym.

2. Działania na rzecz rodzin ubogich.

3. Pomoc na rzecz organizacji broniących praw zwierząt oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt.

4. Działania polegające na włączaniu się w organizację różnych akcji charytatywnych, w celu przybliżenia uczniom ogólnoświatowych problemów.

5. Bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego, np. zbiórka nakrętek, makulatury.

6. Coroczne zbiórki książek, zabawek i słodyczy na rzecz Domów Dziecka.

7. Inne doraźne akcje charytatywne, wynikające z inicjatywy uczniów lub nauczycieli.


§ 5
Prawa i obowiązki wolontariusza
1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klas VI- VIII Szkoły, który pragnie
bezinteresownie pomagać innym, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu pisemnej zgody rodziców.

2. Działalność wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.

3. Uczeń, który pracował jako wolontariusz poza Szkołą, ma obowiązek dostarczenia w terminie do 31 maja danego roku opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu
oryginalnego zaświadczenia o liczbie godzin przepracowanych w ramach odbytego wolontariatu na rzecz innych placówek posiadających status organizacji pożytku publicznego.

4. Wolontariusz ma prawo do: jasno określonego zakresu obowiązków, prośby
o pomoc, wnoszenia nowych pomysłów, ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem
związanym z powierzonymi mu zadaniami, wpływu na decyzje podejmowane przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu, udziału w różnego rodzaju
spotkaniach, które mają na celu jego rozwój.

5. Wolontariusz ma obowiązek: być osobą odpowiedzialną, sumiennie i rzetelnie
spełniającą swoje zadania, lojalną i uczciwą wobec organizatorów i organizacji,
dla której pracuje, zachowywać dyskrecję w sprawach personalnych.

6. Wolontariusz jest zobowiązany do:
• zapoznania się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu i przestrzegania go,
• sumiennego wywiązywania się z podjętych obowiązków,
• prowadzenia dzienniczka wolontariusza.

7. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej o pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu otrzymuje wolontariusz, który w klasach VI- VIII brał udział
w co najmniej 60 % różnych akcjach szkolnych i poza szkolnych.

8. Rezygnacja z wolontariatu może nastąpić na pisemną prośbę ucznia.

9. W przypadku łamania przez wolontariusza obowiązującego Regulaminu lub Statutu Szkoły (prawa i obowiązki ucznia) – taki uczeń zostaje skreślony z listy wolontariuszy.

§ 6
Zadania koordynatorów
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

§ 7
Zadania Szkoły
1. Obowiązkiem wychowawcy jest regularne przesyłanie do opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu informacji o udziale uczniów w akcjach charytatywnych,
przeprowadzanych zarówno w Szkole, jak i poza nią.
2. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia wolontariatu oraz warunków
umożliwiających realizację programu.

3. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy i informowanie uczniów o istniejących w danym roku szkolnym akcjach woluntarystycznych.

4. Motywowanie uczniów do pracy na rzecz wolontariatu.

§ 8
Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie
Przyznawanie punktów za wolontariat odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę: Prawo oświatowe.


Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie został przedstawiony Radzie Pedagogicznej i wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły w dniu

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin